آنروز كه خدا انسان را خلق كرد و از روح خود در او دميد ، عشق و محبت را در فطرت انسان به وديعه سپرد و او را در نحوه ابراز آن آزاد گذاشت 

 

 و البته در بوته آزمايش ! ... .

 

  اينــك كه زمانه بر بسياري از مردم سخت گرفته است ، بايد دســت در دســـت يكديگــر براي بر طرف كردن مشـكلات آنها همــت نمائيم و در

 

 آزمايشي سخت ،سربلند بيرون آئيم .

 

 سخت از آن جهت كه هــم خود را بايد اداره كنيم و هم نسبــت به ديگران بـــي تفاوت نباشيــم و آنها كه آســيب پذيرترند بيشتــر مورد توجه

 

و عنايتقرار گيرند واز طــــرف ديگر از كرامـــت انسانيشان چيــــزي كاسته نشود 

 و

 

  اين ممكن نيست مگر با ابراز عشق و محبتي صادقانه و همه جانبه . 

 

 خدا را شاكـــريم كه حلقه اتصالــي بين آنهايي كه توانايي و تمـكن مالي دارند و آنها كه امروز نيازمنــدند ، قرارمان داده و تلاش نموده ايم در 

 

اندازه وســع و توانمان در اين راه كوشــا باشيم .

 

 راهي كه آغـــاز و تداوم آن جزء با ياري شما بزرگــواران ممكن نبوده و نخواهد بود

 

آدرس : پاکدشت-دوراهی یبر- روبروی لیزینگ ایران خودرو-دبیرستان دخترانه نمونه دولتی الغدیر
تلفن : 36032007
آدرس رايانامه : school alghadirsch ir